7 oktober : Flyktingar från Ukraina: Aktuell info från Örebro stadsmission

7 oktober : Flyktingar från Ukraina: Aktuell info från Örebro stadsmission

Kyrkorna i Örebro kristna råd har bett Örebro stadsmission vara nav för kyrkornas insatser i mottagandet av flyktingar från Ukraina. Här publiceras uppdaterade nyhetsbrev från ÖSM.

2022-10-07
Sammanfattning

Sommaren har nu övergått i höst samtidigt som Rysslands invasion av Ukraina är inne på den åttonde månaden. Antalet ukrainare i länet och dess kommuner har sjunkit kraftigt sedan i våras och somras. Detta samtidigt som (och delvis som en direkt följd av att) Migrationsverkets upphandlade avtal om anläggningsboenden (som bl.a. Livin’ i Örebro och Karlskoga hotell i Karlskoga) i dagarna håller på att löpa ut. Kommunerna har sedan den 1/7 övertagit bosättningsansvaret ifrån Migrationsverket då en ny lagstiftning trädde i kraft.

Nationellt

Stor förändring – ny lagstiftning kring kommunalt ansvar för bosättningen sedan den 1/7

Sedan den 1/7 har Sveriges kommuner övertagit ansvaret för bosättning av ukrainska flyktingar som kommit till Sverige inom ramen för massflyktsdirektivet. Detta har bland annat kommit att innebära att de av Migrationsverket hyrda ankomst- och anläggningsboenden som upphandlats i form av vandrarhem och hotell alltmer har börjat tömmas, till förmån för andra, kommunala boenden – i Örebro kommuns fall hittills i form av egna lägenheter. En följdeffekt är att allt fler ukrainare nu själva ska stå för mat och dryck, som tidigare tillhandahölls på anläggningsboendet genom Migrationsverkets upphandling. Dagersättningen från Migrationsverket ligger samtidigt fortfarande kvar på 1994 års nivå, vilket kort sagt inga övriga priser i samhället gör. En närmast omöjlig ekvation för många, då ersättningen ska täcka såväl mat som hygienartiklar, eventuella transportkostnader och andra basbehov. ÖSM märker av detta tydligt genom en ordentlig tillströmning av ukrainska hushåll till Matcentralen (uppskattningsvis cirka 100 hushåll i nuläget).

Regionalt

I Migrationsverkets veckostatistik, som uppdateras varje torsdag, kan utläsas att 372 personer från Ukraina finns inskrivna i Örebro kommun igår, den 6 oktober. Detta är ett klart lägre antal än i våras och somras. 223 av dem är 20 år eller äldre. 31 är i förskoleålder, 80 i grundskoleålder och 28 i gymnasieålder. När det gäller könsfördelningen så är 243 flickor eller kvinnor och 129 pojkar eller män.

Tittar vi på boendeformerna så ser vi att 160 av dem bor i ett så kallat kommunalt boende (en lägenhet tillhandahållen av kommunen, i samverkan med privata eller offentliga hyresvärdar), 155 i eget boende och endast 45 på anläggningsboende. 12 personer bor i så kallat övrigt boende. Dessa utgörs av ensamkommande barn.

I Karlskoga kommun finns just nu 172 ukrainare inskrivna i mottagningssystemet.

I Lindesbergs kommun finns just nu 178 ukrainare inskrivna i systemet.
Nedan finns en länk till statistiken (bifogar även Exceldokumentet): https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Sokande-fran-Ukraina.html Örebro kommun bjöd in civilsamhället till möte kring bosättningsfrågorna i september

Den 14 september bjöd Örebro kommun in civilsamhället till ett informationsmöte kring bo- sättningsansvaret på Föreningarnas Hus. Ansvariga från förvaltningen för utbildning, försörj- ning och arbete (FUFA) representerade kommunen, tillsammans med kommunens samord- nare för civilsamhällesfrågor. ÖSM deltog i mötet för samtligas räkning (anteckningarna bifo- gas). Kort sammanfattat kan sägas att kommunens bedömning var att arbetet i stort löpt på enligt plan. Det finns en organisation på plats och många fastighetsägare/hyresvärdar som bidrar. Kommunen gör även uppsökande insatser när det gäller personer i eget boende (EBO), främst utifrån ett barnperspektiv.

Nya projektmedel beviljade

I mitten av september beviljades Sveriges Stadsmissioner återigen medel av MUCF för arbetet med mottagande av Ukrainaflyktingar. Den här gången drygt 20 miljoner kronor. Örebro Stadsmission beviljades 400 tkr från av dessa. Medlen ska användas till att ytterligare stärka Hoppcentralen, Matcentralen samt ÖSM:s stöd till USIK i Karlskoga (Ukrainian Support in Karlskoga/United Support in Karlskoga). Medlen avser personalkostnader.

Beviljade medel från Europeiska Socialfonden, ESF ”Care”

Under läsåret 2022/2023 är Filadelfiakyrkan och Immanuelkyrkan i Örebro samarbetspartner till Hyllie Park Folkhögskola, huvudman Evangeliska FriKyrkan, i projektet Care Hyllie Park. Målet med projektet är att hjälpa de ukrainska flyktingar som kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet närmare arbetsmarknaden. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden. Totalt beviljades projektet, som har arbetsmarknadsfokus, ca 25 miljoner kronor. Micki Lind är kontaktperson för projektet i Örebro. Metoden är att erbjuda:

• Svenskundervisning 12–15 timmar i veckan.

• Företagskonsulenter som skall föra deltagarna närmare arbetsmarknaden, t.ex. genom praktik och arbetsplatsbesök.

• Sociala nätverk genom församlingar vi samarbetar med.

Projektet drivs på flera platser i Sverige: Malmö, Simrishamn, Ystad, Kristianstad, Lund, Landskrona, Örebro och Sundsvall och i samband med församlingar på respektive platser. Projektet har budgeterat 500 st deltagare i projektet, varav 110 i Örebro.

I Örebro, där det kommer att vara löpande intag, börjar man med 50 personer. Förra veckan hade redan 88 anmält sig. Anställda i projektet finns förutom Micki som koordinator
två lärare, två tolkar och en företagskonsulent. Samarbete finns också med SIMA folkhögs- kola för teckenspråkiga ukrainare. Folkhögskolan har också en grupp ukrainska flyktingar hos sig, och har därför anställt en lärare och en teckenspråkstolk.

Målgrupp för projektet är enbart de ukrainare som har tillfälligt uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet. Syftet är att deltagarna efter projektet ska komma in på eller närma sig

arbetsmarknaden (exempelvis genom att få ett socialt nätverk och lära sig bättre svenska).

Verksamheten kommer att förläggas till Filadelfiakyrkans och Immanuelkyrkans lokaler. Församlingarna kommer också vara aktivt engagerade i projektet och deltagarna.
För deltagarna startade projektet den 1 oktober 2022 och avslutas 31 augusti 2023. Kontakta gärna Micki om ni vill veta mer om projektet.

Mobil: 073 – 650 17 61
Mejladress: 
micki.lind@hylliepark.se

Till Hoppcentralen i Filadelfiakyrkan kommer numer ett tiotal ukrainare för att delta i social samvaro, för att få råd, stöd och för att låta barnen leka. Ett antal ukrainare deltar även i utbildningen ”Städklar”, som ges varje onsdag under 17 veckor i samarbete med BILDA.

Diverse/övrigt/tips:

ÖSM deltar fortsatt i veckovisa avstämningsmöten tillsammans med Örebro kommun, Ukrainagruppen, Röda Korset, Örebro läns bildningsförbund med flera. Bildningsförbundet har tagit fram en ny sammanställning över vilken svenskundervisning som erbjuds målgruppen (bifogas).

Röda Korset får in väldigt många gåvor till Gåvocentralen. Rädda Barnen bidrar med leksaker som delas ut. Lokalen har öppet för utdelning onsdagar och lördagar klockan 10-14.

Ukrainagruppens gåvolokal flyttar ifrån Marieberg galleria till Köpmangatan och samma fastighet som Röda Korset. Planen är att öppna den 1/11 och man hoppas på samordningsvinster genom att bland annat samordna öppettider med Röda Korset.

Ukrainagruppen kommer att erbjuda dem som möter flyktingar en kurs i kris- och traumahantering. En legitimerad psykolog kommer att erbjuda det i seminarieform – troligen i samarbete med ABF. Mer information om detta kommer inom kort.

Bildningsförbundet flaggar för att studieförbundens kursdeltagare gärna vill gå på flera kur- ser parallellt, vilket naturligtvis är positivt för den enskilde, men det orsakar tyvärr problem för studieförbundens rapportering (och i förlängningen ekonomi). Dialog förs mellan anord- nare för att i möjligaste mån synkronisera schemana där detta är möjligt.

2022-06-10

Sammanfattning, nuläge

De senaste veckorna kan i korthet beskrivas som relativt lugna. Inget ordnat mottagande av flyktingar har skett i Migrationsverkets regi i Örebro på flera veckor. Däremot har personer från Ukraina rätt att röra sig fritt inom landet så personer kan (och har bevisligen) flyttat in i Örebro under perioden – men då i så kallat eget boende (hos vänner, släktingar, bekanta eller privatpersoner).

Nationellt

I Migrationsverkets veckostatistik, som uppdateras varje torsdag, kan utläsas att 490 personer från Ukraina fanns inskrivna i Örebro kommun igår, den 9 juni. En minskning från 501 personer förra torsdagen. Av dessa bodde 252 på anläggningsboende och 229 i eget boende.

I Karlskoga kommun finns just nu 462 ukrainare inskrivna i mottagningssystemet, också det en minskning från förra veckans 478. Den absoluta merparten, 438 personer, bor på anläggningsboende.

I Lindesbergs kommun finns just nu 185 ukrainare inskrivna i systemet, varav 159 bor på anläggningsboende.

Länk till statistiken, som också finns uppdelad på bl.a. kön och åldersgrupper:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Sokande-fran-Ukraina.html

• Regionalt

Länsstyrelsen i Örebro län genomförde den 20 maj ett Integrationsforum. Fokus för dagen var på barns bästa genom ett stärkt föräldraskap. ÖSM deltog på forumet, som riktade sig till politiker, chefer och personer som arbetar med frågor kopplade till barn och familj inom både offentlig och civil sektor.

Region Örebro län meddelar att (delar av) 1177 nu finns översatt till ryska och ukrainska. Se:

https://www.1177.se/en/Orebrolan/other-languages/1177-in-other-languages/

• Lokalt i Örebro med omnejd

ÖSM har, tillsammans med Svenska Kyrkan i Örebro, sökt och beviljats 150tkr för insatser riktade till flyktingar från Ukraina. Medlen, som är del av regeringens stöd till Svenska Kyrkan nationellt, ska användas under perioden maj-december i år och är fördelade i tre potter om 50tkr/styck:

1. Förstärkning av ekumeniska språkcaféer & träffpunkter för att vuxna och barn ska leka, samtala och få stöd och råd, inklusive visst psykosocialt stöd, fika och tolkkostnader.

2. Kostnader för transport till aktiviteter i stan under sommaren samt planerade utflykter under sommar och höst för fritid, samhällsinformation och stöd till familjer

3. Personalresurs maj-dec 2022 i samarbete med Stadsmissionen, psykosocialt stöd, rådgivning för målgruppen (både vuxna och barn, enskilt och tillsammans).

Mer information om vilka kostnader som kommer att täckas av projektmedlen följer.

På Hoppcentralen i Filadelfiakyrkan har färre ukrainska deltagare medverkat de senaste veckorna (egentligen hela maj). De som kommer ges fortsatt möjlighet till såväl fika och social samvaro som information, stöd och rådgivning. Filadelfiakyrkan avslutar idag sin ”Svenska från dag 1”, med ca 15 deltagande ukrainare.

Immanuelskyrkan har de senaste veckorna upplevt ett högre tryck på inskrivningen till Matcentralen. Omkring tio nya ukrainare skrivs in varje vecka. Församlingen har varje vecka sedan ukrainaflyktingarna började komma till Örebro delat ut presentkort för medicinska behov (ICA/Apoteket) ur egen kassa. SIM-kort efterfrågas fortsatt av många ukrainare.

Diverse/övrigt/tips:

Länsstyrelsen har informerat om att det under hösten blir en ny utlysning av så kallade TIA- medel (tidiga insatser för asylsökande). Totalt finns drygt 2,4 miljoner kr att ansöka om i lä- net, för insatser som bedrivs under 2022 och 2023. Utlysningen är öppen 8 augusti-9 sep- tember. Nedan mer information om utlysningen:

Målgrupp

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende. Ukrainska flyktingar omfattas av förordningen men Länsstyrelsen gör inte bedömningen att ukrainska flyktingar bör prioriteras. Med det menas att insatser som särskilt riktar sig mot ukrainska flyktingar kommer inte att prioriteras men ukrainska flyktingar får gärna ingå i insatserna.

Sökande

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund och trossamfund.

Inriktning på insatserna

Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att främja
1. kunskaper i svenska språket
2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller 3. hälsa

Bidrag kan inte sökas för kostnader som redan finansieras av offentliga medel. Bidrag kan inte heller sökas för praktikverksamhet.

Prioriterade insatser

Under 2022 är samhällsinformation till asylsökande och insatser som främjar hälsa särskilt prioriterade. Samhällsinformationen kan handla om att lyfta frågor om demokrati, om rättig- heter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om frågor om jäm- ställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck. Insatser som syftar till att främja målgruppens hälsa kan exempelvis handla om aktiviteter för psykosocialt stöd, frisk- vård samt ökad kunskap och förståelse om kost, motion, egenvård, sexuell hälsa osv.

I Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro ser ett särskilt behov av att arbeta vidare med frågor som berör jäm- ställdhet, föräldraskapsstöd, socialtjänsten, barnrätt, hedersrelaterat våld och förtryck, sexu- ell och reproduktiv hälsa och digitala tjänster. I frågor om jämställdhet ser Länsstyrelsen att det är av största vikt att särskilt arbeta med kunskapshöjande insatser för männen inom mål- gruppen men också att arbeta med att stärka kvinnorna inom målgruppen till att kunna leva ett liv med fria val och med en strävan efter att få samma förutsättningar som männen. Det finns också ett särskilt behov i länet av att arbeta med den utsatthet som finns inom mål- gruppen HBTQIA+.

Länsstyrelsen anser också att det är viktigt att den som bedriver en insats i Örebro län även kan stötta de asylsökande som riskerar att få/får avslag på sina asylansökningar och som där- med ska lämna Sverige genom att bistå den målgruppen med särskild information och sär- skilt stöd kopplat till ett återvändande.

Slutligen ser Länsstyrelsen också ett behov av att stärka det psykosociala måendet och ser att en god kost och regelbunden motion bidrar till det samt att regelbunden motion också har visat sig öka inlärningsförmågan gällande språk och andra kunskaper.

Länsstyrelsen i Örebro söker nu ca tre till sju aktörer som med ovanstående länsspecifika be- hov som utgångspunkt kan erbjuda länets asylsökande insatser på en regelbunden basis (1-7 gånger/vecka). Insatserna ska helst ha svenska språket som grund där samhällsinformat- ionen finns med i alla aktiviteter och där kunskap om kost och motion och regelbunden rö- relse är en naturlig del av insatserna. Olika aktörer besitter olika kompetenser och det kan därför finnas anledning för aktörer att söka samarbetsparters för att få till passande insatser för länet. Länsstyrelsen ser gärna att olika aktörer samverkar.

Mer information om villkor för ansökan finns på Länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser- for-asylsokande.html

Nytt samarbete – ÖSM stöttar USIK, ”Ukrainian Support in Karlskoga”

Fastighetsbolaget Amasten, som är en partner till Sveriges Stadsmissioner nationellt, kontaktade ÖSM i april då de är hyresvärd för den lokal som ovanstående sammanslutning förfogar över i Karlskoga (motsvarande Gåvocentralen i Örebro). Då Amasten ogärna tecknar kontrakt med privatpersoner har ÖSM lovat att stå värd för hyresavtalet och dessutom bidra med visst stöd och struktur i en uppstartsfas, bland annat kring volontärskap. Amasten är numera en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB. USIK:s lokal är belägen på Badstugatan i centrala Karlskoga och fungerar som både gåvocentral och mötesplats.

Ny utlysning från Europeiska Socialfonden, ESF, ”Care”

Svenska ESF-rådet planerar att publicera en utlysning inom ramen för Care den nu i juni. Ingen medfinansiering blir aktuell i denna utlysning. Det blir endast en utlysning där ansökningar kommer att hanteras löpande även under utlysningstiden.

Syftet är att underlätta insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, i syfte att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga. Insatserna bör inriktas mot insatser som kan underlätta ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Exempel på insatser kan vara matchande insatser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, validering och språkutbildning i svenska och engelska, samhällsinformation och rådgivning. ÖSM undersöker just nu möjlig- heten att ansöka om medel ur fonden.

Här mer info: https://www.esf.se/vara-fonder/socialfonden/care/

2022-05-06

Sammanfattning, nuläge

Vi kan i stort lägga ännu en relativt lugn vecka till handlingarna när det gäller inflödet av ukrainare till Sverige samt situationen lokalt i Örebro. Det innebär naturligtvis inte att ingenting händer – tvärtom! Känslan är dock att vi befinner oss i en ny och förhoppningsvis något lugnare fas, då kris och kaos kan följas av ett mera strukturerat, systematiskt och långsiktigt integrations- och etableringsarbete.

• Nationellt
Migrationsverkets statistik kring Ukraina, som uppdateras varje torsdag, finns tillgänglig

nedan:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Sokande-fran-Ukraina.html

Noteras bör att antalet inskrivna per kommun i den första fliken avser samtliga asylsökande (747 stycken i Örebro den 3/5), och inte endast antalet personer från Ukraina (som var 510 stycken samma dag).

• Regionalt
Region Örebro län bjuder in till digitalt möte på onsdag den 11/5 kl. 17.30-19.00

Med anledning av mottagandet av flyktingar från Ukraina bjuder Regionens hälso- och sjukvård in civilsamhället till ett digitalt möte för information och dialog. Regionen vill med mötet följa upp det tidigare mötet som var i april och ge möjlighet till nya frågor och inspel. Representerade på mötet finns anställda från bland annat: smittskydd, asyl-och invandrarhälsan, primärvården samt länstrafiken. Länk till mötet:

https://video.regionorebrolan.se/webapp/conference?conference=11801076

• Lokalt i Örebro med omnejd

På Hoppcentralen i Filadelfiakyrkan deltog uppskattningsvis ca 50 ukrainare i onsdags och i förmiddags (fredag). Dessa gavs möjlighet till såväl fika och social samvaro som information, stöd och rådgivning. I onsdags informerade Region Örebro län om sjukvården på plats i lokalerna.

Migrationsverket har under veckan delvis ”pudlat” och medgett att de närmast tvångsartade omflyttningar av människor som genomfördes förra veckan kunde ha hanterats annorlunda.

Migrationsverkets avtal angående upphandlade platser på Livin’ i Örebro gäller för övrigt till den 22/10 i höst. Övriga boenden har avvecklats eller planeras göra det inom kort. För Karlskogas räkning finns avtal med Karlskoga hotell, vilket också löper till den 22/10.

Gåvocentralen stänger efter morgondagens utlämning
Gåvocentralen har öppet för en sista utlämning imorgon, lördag den 7/5 kl. 10-14. Därefter kommer utlämning endast att ske enligt överenskommelse (från och med vecka 19), eftersom behovet just nu bedöms som mättat.

Diverse/övrigt/tips:
Örebro stadsmission deltar vidare fortsatt i gemensamma avstämningsmöten på veckobasis med Örebro kommun, Röda Korset, Ukrainagruppen i Örebro och Örebro läns bildningsförbund för att utbyta information och erfarenheter.

Med jämna mellanrum (cirka varannan vecka) deltar ÖSM också i nätverksträffar kring flyktingmottagandet från Ukraina anordnade av Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakter förs även med Karlskogas motsvarighet till Ukrainagruppen, ”Ukrainian Support In Karlskoga”, samt med Karlskoga kommun.

På tisdag, den 10 maj kl. 14 erbjuder Migrationsverket en webbsändning kring jämnare för- delning av boende för skyddsbehövande. Den som är intresserad kan koppla upp sig
via https://s3m.io/Qnz8k. Ingen föranmälan krävs.

I förra veckan gav Regeringen Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att översätta delar av webbplatsen informationsverige.se till ukrainska och anpassa den till personer som beviljats uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Ukrainsk översättning och anpassning av informationsverige.se – Regeringen.se

Onsdagen den 11 maj kl. 12:15 – 14:15 ges en öppen föreläsning av Högskolan Väst. Temat är

Fokus Ukraina: Barn på flykt – hur påverkas de av vad de har varit med om och hur kan vi möta och stötta dem utifrån deras behov? Ni hittar mer information här: https://www.hv.se/kalender/2022/maj/barn-pa-flykt—buv-seminarium/

Länsstyrelsen meddelar även att de har mottagit följande information från Migrationsverket väst:

”Den 1 juli 2022 övergår boendeansvaret för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet till kommunerna. Från Migrationsverkets sida är vi måna om att denna övergång ska bli så bra som möjligt. Vi väntar fortfarande på regeringsbeslut och klargörande ställningstaganden i flera frågor kring detta, men redan nu har vi påbörjat dialoger och förberedelsearbete i region Väst.”

Den 10 juni bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland in till en digital temadag om Ukraina. An- mälan sker via Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida senast den 6 juni 2022. Mer inform- ation samt länk till anmälningsformuläret finns i bifogad fil.
Till sist har Jämställdhetsmyndigheten publicerat en lägesanalys med rubriken ”Ökad utsatt- het för ukrainska kvinnor på flykt” (bifogas).

2022-04-28 

Läget bedöms av de flesta aktörer fortfarande som lugnt när det gäller inflödet. Migrationsverket uppdaterade igår, den 27/4, sitt så kallade huvudscenario när det gäller prognosen för hur många ukrainare som väntas komma till Sverige under året. Nu prognostiserar man för 80 000 skyddssökande i år, jämfört med de 76 000 man tidigare prognostiserat fram till och med den 30/6.

• Nationellt
Migrationsverket meddelade den 20/4 att de avslutar alla direktupphandlingar av tillfälliga bostäder.

Uppdraget om en jämnare fördelning av boenden för dem som söker skydd enligt massflyktsdirektivet har, skriver myndigheten, tillsammans med ett nytt lagförslag ändrat förutsättningarna för Migrationsverkets anskaffning av tillfälliga bostäder. Därför avslutas nu direktupphandlingarna av dessa.

Den 1 april gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att åstadkomma en jämnare fördelning mellan Sveriges kommuner när det gäller boenden för skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Den 8 april presenterade regeringen också ett lagförslag som innebär att kommunerna får ansvaret för anskaffning och drift av dessa boenden. Lagen beräknas träda i kraft den 1 juli 2022.

Behovet av upphandlade anläggningsbostäder har minskat och Migrationsverkets bedömning är att det nu täcks av de upphandlingar som är klara eller i ett slutskede.

En sammanställning från Länsstyrelsen i Stockholm visar att landets kommuner i nuläget har kapacitet att tillhandahålla upptill 20 000 boendeplatser i lägenheter eller kollektiva boenden.
Dessa platser ser Migrationsverket i det här läget som ett bättre alternativ att använda än att fullt ut fortsätta med direktupphandlingen. Myndigheten avslutar därför arbetet med direktupphandling av tillfälliga bostäder, vilket innebär att inga nya anbud nu kommer att tas emot.

När det gäller antalet nyregistrerade ärenden och individer från Ukraina så har det i genomsnitt handlat om 154 inkomna ärenden om dagen från den 15:e tom den 23:e. Siffrorna avser Sverige.

I Örebro kommun fanns den 25 april 809 personer ifrån Ukraina inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. För Karlskogas del handlade det om 620 personer och Lindesberg 320.

För den som själv vill följa den statistik som berör Ukraina, finns länken här:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Sokande-fran-Ukraina.html

• Regionalt

Landshövdingen skriver i sitt veckobrev från den 25/4 att det på MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer konstaterades att antalet flyktingar från Ukraina minskat och att påverkan av kriget på vårt land ännu är tämligen begränsat.page1image28880128page1image28880320

• Lokalt i Örebro med omnejd
På skärtorsdagens eftermiddag ankom ca 160 ukrainare till Livin’ city på Järnvägsgatan. Antalet

boende lär sedan dess ha ökat till drygt 200 personer.

Örebro kommun medverkade, genom socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten, på Hoppcentralen i Filadelfiakyrkan, fredagen den 22/4. Mötesplatsen var mycket välbesökt och antalet ukrainare uppskattades till mellan hundra och hundrafemtio personer. Även Regionens Asyl- och invandrarhälsa var representerad. Många besökare hade frågor om skola, arbete och sjukvård.

Cirka 30 barn var på plats och erbjöds värdefull tid till lek.

På gårdagens Hoppcentral (den 27:e) deltog uppskattningsvis 50-60 ukrainare. Dessa gavs möjlighet till såväl social samvaro som information, stöd och rådgivning.

De senaste dagarna har medieuppgifter (i bland annat NA, P4 Örebro och SVT Örebro) gjort gällande att Migrationsverket med kort varsel och närmast utan förvarning stängt boenden och påbörjat flytt av flyktingarna till andra, som man kallar det mera långsiktiga boendelösningar. Ukrainagruppen i Örebro gick idag, den 28/4 ut med ett pressmeddelande där föreningen i skarpa ordalag kritiserar Migrationsverket för dessa omflyttningar och sättet på vilket dessa har skötts (inklusive myndighetens bristande kommunikation med berörda).

Stor oro och turbulens har de senaste dagarna uppstått vid flera av Migrationsverkets boenden i kölvattnet av besked om och verkställan av flytt.

Föreningen Ukrainagruppen har fått information om att såväl Sundbyviks kurs- och konferensgård i Ekeby-Almby som vandrarhemmet på Tunnelgatan, Örebro city, kommer att sluta fungera som flyktingboende och tömmas, medan platserna på Livin ska finnas kvar – åtminstone för en tid framåt. Ägaren för Sundbyvik har dock låtit meddela de 22 ukrainare som igår vägrade att följa med flyttlasset att de får bo kvar så länge de vill och behöver.

Gåvocentralen, som är ett samarbete mellan Röda Korset, Örebro kommun och Örebrobostäder, öppnade fredagen den 22/4 för utlämning av kläder m.m. till ukrainare. Uppskattningsvis 200-250 personer besökte den första utlämningen, och Röda Korset planerar nu för en utökning av öppettiderna avseende utlämning från en dag till två dagar i veckan. Beslut om detta samt vilka tider som kommer att gälla framöver kommer inom kort.

Örebro kommuns Servicecenter flyttade i måndags in i nya lokaler på Näbbtorgsgatan 10 vid Olof Palmes Torg (tidigare Stadsbiblioteket). Intressant att notera är samlokaliseringen med Statens servicecenter, vars medarbetare svarar på frågor och ger information rörande Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket (dock ej Migrationsverket, bör väl påpekas i sammanhanget).

Tyvärr har det konstaterats att automatiken inte fungerar som det varit tänkt när det gäller Migrationsverkets signalsystem till kommunen gällande barn och elevers inskrivning i förskola och skola. I praktiken innebär det att ansökan om detta även fortsättningsvis kan behöva ske manuellt (om än digitalt, via kommunens e-tjänst). Samma ingång gäller för ansökan om barnomsorg som för skola (förskoleklass-gymnasium).

Kommunen meddelar vidare att många ukrainare befinner sig i kö till skolplacering just nu. Många har haft sin inskrivning på Perrongen, men väntar på nästa steg, d.v.s. att få placering vid en skola.

Örebro läns bildningsförbund har påpekat att det faktum att Migrationsverket nu börjat flytta ukrainska flyktingar inom landet påverkar studieförbundens möjligheter att anordna kurser i svenska för målgruppen (då möjligheterna till finansiering stryps).

Informationsträff om flyktingmottagande utifrån EU:s massflyktsdirektiv 2/5

Örebro kommun och Örebro föreningsråd bjuder gemensamt in till en träff med information från Migrationsverket om EU:s massflyktsdirektiv och vad direktivet innebär på lokal nivå. Under träffen kommer även Nationellt metodstödsteam (NMT) mot prostitution och människohandel i Region Bergslagen att informera om vad som är viktigt att tänka på från deras horisont när man arbetar med och möter flyktingar.

Medverkande

 • Wesam Ilia, Migrationsverket Region Väst.
 • Elin Eklöf, Regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Bergslagen.Målgrupp
  Föreningar och organisationer inom det civila samhället som bidrar eller vill bidra till flyktingmotta- gandet, samt kommunala verksamheter.Tid och plats
  Måndagen den 2 maj kl. 18–20 på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A. Deltagande via Zoom är möj- ligt för dig som inte kan delta på plats.Anmälan
  Anmäl dig senast den 29 april här: https://new.memlin.com/view/6266487c0c3a61Har du frågor inför träffen, kontakta anna.fogel@orebro.se. ÖSM kommer att medverka i mötet för samtligas räkning.

• Erbjudande om föreläsning och feedback från Örebro universitet med start 3/5

Örebro universitets psykologprogram erbjuder nu en stödutbildning för dem som möter flyktingar från Ukraina. Kursen genomförs vid två tillfällen och leds av två studenter från Psykologprogrammets termin 8 vid Örebro universitet. Utbildningen, som genomförs av två studenter inom ramen för studi- erna, genomförs i samarbete med Psykologer utan gränser. Handledning och feedback erbjuds. Kursen är kostnadsfri. Målet är ökad kunskap kring förebyggande hälsa och stress. Max 25 deltagare. Finns fler än 25 intresserade kan ytterligare utbildning anordnas!

När: Träff 1: 3:e maj kl. 18-20 Föreläsning och frågor

Träff 2: 18:e maj kl. 18-19
Feedback, erfarenhetsutbyte och summering

Plats: OP-kyrkans församlingshem
För frågor samt anmälan, kontakta: marie.magnusson@orebro.se

Region Örebro län bjuder nästkommande vecka in till informationsträffar om sjukvården i Örebro och Karlskoga (se och sprid gärna bifogad affisch).

Närvarande får viktig information om hur sjukvården fungerar och har möjlighet att ställa frågor. Tolk kommer att finnas på plats.page3image29326912page3image29327104page3image28906752

Tider och platser:

Örebro: Onsdag 4 maj kl. 9.30-11.30 i Filadelfiakyrkan (Slottsgatan 16). Karlskoga: Fredag 6 maj kl. 9.30-11.30 på Karlskoga Hotell (Boåsvägen 2)

Observera att detta är informationsträffar samt att inga medicinska bedömningar kommer att göras.

Örebro stadsmission deltar vidare fortsatt i gemensamma avstämningsmöten på veckobasis med Örebro kommun, Röda Korset, Ukrainagruppen i Örebro och Örebro läns bildningsförbund för att utbyta information och erfarenheter.

———————————————————————————————————————————-

2022-04-14

Sammanfattning, nuläge

Nationellt

 • Volymen på inflödet har minskat kraftigt. I genomsnitt registreras 338 ärenden/dag i landet för perioden från den 1 april (att jämföra med toppnoteringen hittills, 2376, den 21/3).
 • Migrationsverket har fått ett nytt uppdrag om att ge samhällsintroduktion till dem som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.
 • Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att i samarbete med Migrationsverket säker- ställa att man ger information om arbetsmarknad, hur man söker jobb och var jobben finns.
 • Den personkrets som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige ska utvidgas så att även personer som lämnade Ukraina innan invasionen omfattas.
 • 99% av alla ensamkommande barn reser hit med en anhörig/en släkting som en mor- mor eller faster.
 • Cirka 60 % av flyktningarna är barn. Regionalt
 • I nuläget – få registrerade ärenden per dag
 • 956 personer från Ukraina hade en registrerad adress i länet den 11/4.
 • Fokus från Migrationsverket nu är att flytta ut flyktningarna till mer långsiktiga boen-den/lägenheter.Lokalt
 • Örebro kommun har fått besked att Migrationsverket i nuläget inte har behov av att använda det iordningställda boendet Rosenlund i Vivalla. Boendet avvecklas däremot inte direkt, eftersom läget kan komma att förändras.
 • Perrongen, kommunens mottagningsverksamhet för nyanlända skolelever, har nyli- gen flyttat till Sveaskolan.
 • Tegelbruket, Örebros ungdomsarena, har lokaler och resurser att möta nyanlända från Ukraina i sin verksamhet.

Diverse

• Länsstyrelsen
Ett möte arrangerades med integrationsnätverket för civilsamhället förra fredagen, den 7/4. I det bifogade bildspelet ligger bland annat en lista med möjliga personer att kontakta vid behov av tolkning ukrainska-svenska (se s. 10)

Länsstyrelsen tipsar också om ett webbinarum samt en uppdatering om informationsve- rige.se som kanske kan vara av intresse:

 • IMS: Institutet för mångreligiositet och sekularitet anordnar webbinarium 22 april kl. 13-14. Information om webbinariet och länk till anmälan finns på Facebook. Som följd av Rysslands invasion av Ukraina har stora mängder människor tvingats på flykt i Europa. Liksom under tidigare flyktingvågor har ett stort engagemang vuxit fram bland individer och aktörer i civilsamhället. Hur kan man förstå civilsamhällets – och inte minst religiösa aktörers – roller i flyktingmottagande? I IMS webbinarium står två olika organisationer och deras tidigare arbete med flyktingmottagande i fokus: Svenska kyrkan och Refugees Welcome. Webbinariet diskuterar bland annat hur ar- betet med nyanlända fungerat inom organisationerna, och på vilka sätt deras förut- sättningar skiljer sig åt.
 • Informationsverige.se meddelar att den samlade sidan med information för de som kommer till Sverige från Ukraina nu finns publicerad på ukrainska. Sidan är sedan tidigare publicerad på svenska och ryska. Sidan finns också på engelska. Annat inne- håll på webbplatsen kommer att översättas till ukrainska. Informationsverige.se kom- mer att publicera informationen i takt med att översättningarna på ukrainska levere- ras, tidigast under maj och sedan kontinuerligt under året.Länk till sidan på svenska: Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsve- rige.se
  Länk till sidan på ukrainska: Для біженців з України | Informationsverige.seEtt ytterligare möte med Länsstyrelsens integrationsnätverk för civilsamhället är inplanerat till den 29/4. ÖSM planerar att delta för samtligas räkning.• Regionen
  Ett informations- och dialogmöte med civilsamhället arrangerades den 6/4 med anledning av kriget i Ukraina (se bifogat bildspel). Ett uppföljande möte planeras till den 11/5 (inbjudan kommer senare).• Stadsmissionen
  Matcentralen möter fortsatt nyanlända ukrainare som har blivit hänvisade till oss av andra. Ibland handlar det om rena missförstånd, som att man egentligen är på väg till ICA för att an- vända sitt presentkort, eller har hört av landsmän att man får hämta mat hos oss.Utdelningen av presentkort har fortsatt under veckan.

page2image29342912page2image29343104page2image29343296page2image29343488page2image28868608

Sveriges Stadsmissioner deltar i två boendesatsningar: Trygg Start i Sverige och Swedes for Ukraine. Trygg Start i Sverige är ett samarbete mellan Airbnb, Rädda Barnen, Beredskapslyf- tet och Sveriges Stadsmissioner, och är en webbportal och matchningstjänst för privatperso- ner som vill erbjuda temporärt boende till ukrainare på flykt. Boendet ska ses som en kort- siktig/tillfällig lösning. Stadsmissionernas insats är tänkt att primärt avgränsas till visst stöd, rådgivning och vägledning. Hur detta kommer att landa lokalt hos respektive stadsmission är ännu lite oklart. Vi återkommer med mer information i frågan framöver om det blir aktuellt för vår räkning. För mer information, se www.tryggstartisverige.se

Swedes for Ukraine är ett näringslivsinitiativ av det svenskägda it-företaget Sigma Software. Swedes for Ukraine är en plattform som har utvecklats av ukrainska it-ingenjörer. Portalen gör det enkelt för svenskar som har rum eller hus att komma i direktkontakt med flyktingfa- miljer. Sveriges Stadsmissioner är en partner i arbetet och erbjuder, som i Trygg Start i Sve- rige, stöd i form av rådgivning, stöd och vägledning. Mer information om hur Örebro Stads- mission deltar i arbetet följer om och när det blir aktuellt.

För mer information, se www.swedesforukraine.org

• Församlingar
Immanuelskyrkan och Filadelfiakyrkan möter fortsatt många ukrainare, även om antalet minskat något de senaste veckorna. Filadelfiakyrkan planerar för att kunna erbjuda Svenska från dag 1.

Betlehemskyrkan har en person som är beredd att arrangera svenskundervisning på tisdagar klockan 10 om behovet finns. Kontaktperson är Katarina Linderborg, katarina.linderborg@te- lia.com

Mikaels församling erbjuder Språkcafe i S:t Mikaels kyrka på tisdagar klockan 14.00-16.00. Adressen är Hjärstavägen 33.

• Folkbildning/studieförbund
RF SISU:s integrationskoordinatorer bidrar gärna med att matcha idrottsintresserade flyk- tingar med rätt förening och har tagit fram ett material i affischform för spridning (bifogas). Skriv gärna ut och sprid till dem ni träffar!

2022-04-04

1. Regeringsbeslut om utökat ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar

Den 31 mars beslutade regeringen att tillskjuta 10,5 miljarder kronor i vårbudgeten för att få till ett bra mottagande och tillfälligt skydd av ukrainare. En ny lag ska tas fram för att säkra en jämn fördelning av flyktingar mellan landets kommuner. Länsstyrelsen ska bistå Migrationsverket i arbetet med att ta fram och fördela boenden.

Kommunerna tillförs samtidigt 30 miljoner för att tillsammans med civilsamhället erbjuda lokala insatser kopplat till arbetsmarknad och samhällsliv. Civilsamhället får 100 miljoner för att bistå.

2. Flyktingar fortsätter att komma till länet och till Örebro

Landshövdingen skriver i sitt nyhetsbrev från den 4/4 att 21 ensamkommande barn hittills har registrerats i länet. I 99 procent av fallen kom barnen dock med en anhörig eller annan vuxen. Viktigt är dock att socialtjänsten i respektive kommun gör en utredning av varje barn och varje anhörigs lämplighet som vårdnadshavare, då risken för människohandel just nu bedöms som stor. Kommunernas beredskap att ta emot beskrivs som god, men det råder brist på familjehem.

Region Örebro Län har varit med i Länsstyrelsens samordningsgrupp för prostitution och människohandel via sin Asyl- och invandrarhälsa. Regionen har också utvecklat rutiner för bedömning av vårdbehov i olika länsdelar. Vaccinationer erbjuds snabbt till den som behöver.

Länsstyrelsen har rapporterat till Migrationsverket att det inventerats 1974 lediga tillfälliga boendeplatser i länet. Till och med den 30 mars hade 990 ukrainska flyktingar registrerats i länet, varav 270 familjer.

3. Ett axplock av pågående aktiviteter i församlingar och studieförbund

Filadelfia Örebro möter fortsatt flyktingar från Ukraina varje onsdag och fredag i Hoppcentralen och varje tisdag på Migrationsverket. Församlingen möter även många ukrainare i Lässtugan (språkträning) på onsdagar samt i ungdomsverksamhet, barnverksamhet och söndagsgudstjänst. Behoven bedöms fortsatt stora. Den 30 mars var det ca 120 personer från Ukraina på Hoppcentralen. Många har stora behov av kläder, skor, väskor med mera.

Församlingen planerar att erbjuda svenska från dag 1 på Hoppcentralen. Församlingen erbjuder Covid-vaccinering och jobbar för att kunna fortsätta erbjuda medicinsk rådgivning varje onsdag och fredag. Församlingen har också inlett ett samarbete med Virginska skolans frisörelever för att kunna erbjuda hårklippning.

Örebro Stadsmission har samlat in ca 100 000 kr för inköp av presentkort. Hittills har ca 660 individer fått presentkort till ICA och Second Hand-butiker. McDonalds har också bjudit på 100 måltider till flyktingar från Ukraina.

Örebro Adventkyrka har ställt upp som transitboende åt 11 personer.

Equmeniakyrkorna delade ut kaffe hos Migrationsverket för sista gången i fredags. Detta då inflödet av flyktingar minskat och väntetiden i lokalerna kortats väsentligt.

Ängebykyrkan i Fellingsbro har tagit emot sin första familj. Totalt har Migrationsverket hyrt ca 200 boendeplatser i Fellingsbro.

Mikaels församling i Örebro har anordnat en föreläsning med Johannes Källström med rubriken ”Munkar, kobzarer, bratsva och kosacker – ukrainske idé visavi rysk.”

Studieförbundet BILDA erbjuder just nu digitala föreläsningar som riktar sig till volontärer: ”Möta människor på flykt – en fortbildning för ledare och medmänniskor”. Nästkommande tillfällen är den 7 april kl 18 samt 13 april kl 18. Information och anmälan hittar ni här: https://www.bilda.nu/sok?m=arrangement&q=M%C3%B6ta+m%C3%A4nniskor

Fler föreläsningar planeras framöver.

BILDA har också resurser att ordna studiecirklar med inriktning på till exempel svenska och samhällsorientering blanda annat i form av pengar till arvodering av ledare, material och barnpassning.

Kyrkor som vill ha hjälp att starta verksamhet i svenska/samhällsorientering kan höra av sig till

ida.eriksson@bilda.nu
För övriga frågor kring BILDAs verksamhet hänvisas till Jenny Belin, jenny.belin@bilda.nu, 019-

7601407

4. Gåvocentralen öppnar imorgon, 6/4

Gåvocentralen är ett samarbete mellan Örebro kommun, Röda Korset och ÖrebroBostäder AB.

På Gåvocentralen kan privatpersoner, företag och organisationer lämna gåvor som skänks vidare till flyktingar. Allt som lämnas in ska vara helt, rent och fräscht. Gåvocentralen jobbar behovsanpassat och tar just nu enbart emot:

 • Kläder (dam/herr/barn)
 • Skor
 • Underkläder (enbart nya och oanvända)
 • Skärp
 • Leksaker
 • BilderböckerMottagning av gåvor sker på onsdagar kl. 14–18 och lördagar kl. 10–14 hos Gåvocentralen på Köpmangatan 44. Öppettiderna kan komma att utökas vid behov.

5. Region Örebro län bjuder in till möte imorgon, 6/4page2image20353536page2image20218048page2image20156544

Med anledning av mottagandet av flyktingar från Ukraina bjuder Region Örebro län, genom Hälso- och sjukvårdens styrgrupp för flyktingmottagande in civilsamhället till ett digitalt möte för information och dialog. På mötet finns representanter från olika delar av regionen såsom smittskydd, asyl-och invandrarhälsan, primärvården samt länstrafiken.

Mötet äger rum imorgon, onsdag den 6 april kl. 17.30 -19.00.
Länk till mötet: https://video.regionorebrolan.se/webapp/conference?conference=11801076

6. Nytt boende snart redo att öppna i Vivalla

Örebro kommun hyr ut det före detta äldreboendet Rosenlund i Vivalla till Migrationsverket, för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Totalt handlar det om ca 200 platser. Boendet beräknas kunna tas i bruk på fredag, den 8/4, om Migrationsverket bedömer att behovet finns.

/

 2022-03-30

1. Trygg start i Sverige 

Sveriges Stadsmissioner i samspel med AirBnB och Rädda Barnen har lanserat en modell för temporärt boende och stöd för nyanlända från Ukraina. Genom Airbnb.org kan privatpersoner och företag öppna upp delar av hus och lägenheter. Rädda Barnen står för matchningen med familjer i behov av boende och tillsammans med Stadsmissionen också för volontärer som kan hjälpa till med myndighetskontakter och praktiska frågor. Modellen är inte helt färdig, men utvecklas snabbt och lanseras troligen inom kort också i Örebro. 

Läs mer om modellen här: https://www.tryggstartisverige.se/

2. Ny samordnare på Örebro Stadsmissionen 

Med start den 30 mars kommer Jonas Andersson finnas hos oss på halvtid (50%) för att samordna våra flyktinginsatser. Jonas är statsvetare med fokus på mänskliga rättigheter och har tidigare erfarenhet av flyktingmottagande och samordning, bl a från flyktingvågen 2015.  

3. Uppdatera kring aktiviteter 

Vi har fortsatt behov av att veta vilka aktiviteter ni driver och vilka som är på gång. Detta för att kunna lyfta våra insatser visavi myndigheter men också för att kunna sprida information och koordinera allt som händer. Använd gärna mallen nedan:  

 1. Församling: 
 1. Kontaktperson: 
  1. Namn: 
  2. Mail: 
  3. Mobil: 
 2. Har ni börjat möta flyktingar i er verksamhet? Vilka behov ser ni? 
 3. Påbörjade aktiviteter gentemot flyktingar hos er?
 4. Planerade aktiviteter gentemot flyktingar hos er? 
 5. Något annat vi bör veta / göra?

Informationen skickas till jonas.andersson@orebrostadsmission.se

Vi kommer sammanställa informationen till er alla så att ni har överblick på vad som görs i hela nätverket av kyrkor. Den sammanställningen kommer under veckan. 

4. Samspel med SKFH – Sveriges Kristna Familjehem 

När det gäller långsiktiga boenden så kommer Örebro Stadsmission fokusera på placeringar i familjehem. I det arbetet samarbetar vi med Sveriges Kristna Familjehem. De har vana vid att kvalitetssäkra familjehem genom intervjuer och registerutdrag. De har också erfarenhet av att göra bra matchningar och erbjuda stöd till både familjer och de boende. Målet är att erbjuda ett bra stöd och viss ersättning till de familjer i era församlingar som kan tänka sig att ta emot flyktingar i sina hem. Mer information kommer snart.

5. Digital ansökan om tillfälligt skydd 

Sedan den 21 mars finns möjligheten för nyanlända att ansöka om tillfälligt skydd på Migrationsverkets hemsida. Allt som behövs är ett giltigt pass eller id-kort. Många slipper därmed köa utanför Migrationsverket. Sprid gärna länken nedan med mer information:

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Ansok-om-skydd-enligt-massflyktsdirektivet.html

6. Butik för nyanlända 

Röda Korset i samspel med Kommunen kommer att öppna upp en butik i ÖBOs gamla lokaler på Drottninggatan. Där kommer man sprida second hand-saker till nyanlända flyktingar. Mer information kommer! 

7. Svenska från dag ett

Regeringen har beslutat att de medel som finns tillgängliga för utbildningar/kurser inom Svenska från dag ett nu ska kunna användas även för Ukrainska flyktingar som fått skydd enligt massflyktsdirektivet. Folkbildningsrådet har i linje med detta avsatt 90 miljoner kronor till Svenska från dag ett till studieförbund och folkhögskolor under 2022.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/ukrainare-ska-kunna-erbjudas-folkbildningsinsatsen-svenska-fran-dag-ett/

Lokalt har många bildningsförbund och folkhögskolor kommit i gång med undervisning i svenska och samhällskunskap. Bilda kommer inom kort att samspela med Hoppcentralen för att erbjuda Svenska från dag ett

8. Vaccination mot Covid och andra sjukdomar 

Folkhälsomyndigheten framhåller vikten av att nyanlända från Ukraina vaccinerar sig mot Covid samt ser över det skydd medföljande barn har mot olika sjukdomar. Läs mer på deras hemsida, där finns också information på ukrainska. Vaccinering kommer inom kort dra igång både hos Immanuelskyrkan och Filadelfia. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/migration-och-halsa/ukraina/

9. Kyrkan en naturlig mötesplats 

Många av de vi möter är aktiva i kyrkan i Ukraina. De vill gärna vara med och engagera sig i kyrkan här. Vi har därför goda möjligheter att bli en naturlig kontaktyta och ett nav för allt ifrån utbildning, jobb-sökande till aktiviteter för barn och meningsfulla fritidsaktiviteter. I kyrkan kan familjerna hitta en trygg hamn både för barn och vuxna. I sin samordnande roll har ÖSM inlett en dialog med Örebro kommun om finansiellt stöd för kyrkornas insats i flyktingsituationen. 

10. SIM-kort från 3 

Via teleoperatören 3 har vi fått tillgång till 200 sim-kort som kan delas ut till nyanlända. Hör gärna av er om ni behöver sådana. 

11. Presentkort från ICA Ekershallen 

Från ICA Ekershallen har vi fått presentkort motsvarande 50 000 kronor. Dessa ska förmedlas till nyanlända i behov av mat och hygienartiklar. Hör av er om ni behöver presentkort till flyktingar ni möter. 

 2022-03-22

 1. Kort om flyktingsituationen 

Hittills har närmare 3,5 miljoner människor flytt ifrån Ukraina. De flesta har hamnat i Ukrainas närområde men allt fler söker sig nu till Sverige. Även om situationen är oviss så räknar Migrationsverket med att närmare 200 000 flyktingar kan hamna i Sverige inom ett halvår. Av de som kommer till Sverige i dagsläget så är 40% kvinnor och 38% barn. Ensamkommande barn utgör 3% av flyktinggruppen. 

 • Flyktingar som anlänt till Örebro 

Enligt Länsstyrelsen så är det 750 individer som har registrerats enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverket i Örebro sedan krigets start. Dessa har fått evakueringsboende (nödlösningar) i både Karlskoga och Örebro. Man tittar också på lösningar i Lekeberg och Laxå som kommer att bli aktuella. Dessa boende är i väntan på att registreringar ska bli färdiga och sedan kommer dessa människor få plats på anläggningsboenden och då i första hand i Fellingsbro, Karlskoga, och Laxå där det finns upphandlade platser.

 • Vår roll som Stadsmission 

Vid sidan av att samla och informera Örebros församlingar så förbereder vi oss nu för att kunna skala upp de verksamheter som vi redan driver. Det handlar om att utöka kapaciteten i vår Matcentral liksom i Familjekedjan. Det i sin tur kräver en ökad insamling från vår sida. 

Vi agerar också aktivt för att få fram bostäder och finansiella medel via våra lokala fastighetsägare och partners. Vår ordförande och direktor m fl medverkar i samordningsinstanser som finns hos Länsstyrelsen, Kommunen, Regionen och på riksplan via Sveriges Stadsmissioner i samverkan med Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan Gränser m fl.  

 • FB-grupp för dialog och samverkan 

Vi har skapat en FB-grupp där vi kan föra en daglig dialog liksom samordna gemensamma insatser. Gruppen heter ”Samling för ukrainska flyktingar” och vi vill uppmana dig som är ansvarig i din församling att gå med i gruppen. Du hittar den via denna länk: 

https://www.facebook.com/groups/1020047658625104

(Vi har försökt bjuda in via mail men stött på tekniska problem)

 • Akuta behov

I dialog med myndigheter, kommunen och andra hjälporganisationer lär vi oss att de akuta behoven är väldigt tydliga. Människor behöver mat, rena kläder, hygien-produkter, blöjor, mensskydd, mediciner och SIM-kort. Vi kommer öka vår insamling för att kunna bidra med mer mat via Matcentralen och kommer även använda insamlade resurser för att erbjuda presentkort för den som behöver annat än mat. Här bedömer vi dock att flera församlingar kan göra stor skillnad. Många som kommer saknar bankkort såsom VISA och Mastercard och har endast med sig kontanter som ej går att växla in. Därför står de helt utan egna resurser. 

 • Ekonomiskt bistånd 

De boenden som Migrationsverket och kommunerna hänvisar till ska tillgodose de boende med mat och hygienartiklar. De som har ordnat eget boende kan söka ekonomiskt bistånd hos försörjningsstöd (i väntan på dagersättning) och då vänder man sig till kommunens servicecenter. Är det akut kan man vända sig till socialjouren på kvällar och helger. 

 • Bostäder – på kort och lång sikt 

Den 21 mars mötte vår direktor, Fredrik Karlsson, representanter för kommunens lokalförsörjningsenhet liksom ÖBO och Fastighetsägarna. Detta för att komma i gång med en samordnad respons på behovet av bostäder för de flyktingar som kommer till Örebro. Kommunen bad då Örebro Stadsmission att bland våra församlingar inventera tillgängliga lägenheter eller lokaler som kan ställas om till bostäder så snart det är möjligt. 

Vi blir därför tacksamma om du och din församling kan

 • Återkomma angående lokaler som kan fungera som långsiktigt boende
 • Undersök tillgången på lokaler som enkelt kan anpassas för ett kortsiktigt boende. 
 • Inventera om lägenheter finns som kan hyras ut till flyktingar 

Observera att det inte handlar om att upplåta några lokaler eller lägenheter gratis. På sikt kommer Migrationsverket stå för notan. De ser gärna att vi samlar vårt bostadserbjudande via Stadsmissionen. Vi förhandlar just nu om ersättningar på nationell nivå. 

I nuläget är vi också intresserade av att veta om ni har familjer som har flaggat för att öppna upp sitt hem för flyktingar eller som redan gjort det. Även på det området så jobbar vi nationellt för att få till en samlad lösning där viss ersättning kan gå ut till familjerna. Vänligen återkom därför med följande information: 

 • Hur många familjer har redan tagit emot flyktingar i sitt hem? 
 • Hur många har flaggat för att de är redo att ta emot flyktingar? 

I båda dessa frågor är vi tacksamma om ni snarast återkommer med summerad information till Fredrik.karlsson@orebrostadsmission.se

 • Kontantkort och sim-kort

Comviq har skänkt 1000 kontantkort som går att hämta ut hos Pressbyrån vid Örebro Centralstation. Kontantkorten går att använda för att ringa till och från Ukraina. Om någon vill ringa inom Sverige krävs en annan lösning. Eftersom Ukraina inte är med i EU så fungerar tyvärr inte de ukrainska telefonabonnemangen här i Sverige. 

 • Viktiga länkar

Hos Migrationsverket hittar du bra information om EUs massflyktsdirektiv, vad som gäller för flyktingar från Ukraina, samt informationsblad på ukrainska, ryska och engelska. 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html?fbclid=IwAR2H6GV1lFiXnR7a_Cqfrlejafv4LdwSJcjeVZiQIbv8fi5V-oYI8yFT0lA

Örebro kommun har tagit fram information för dig som möter och hjälper flyktingar från Ukraina. Här finns det mesta kring ekonomiskt stöd, jobb och skola. 

https://www.orebro.se/omsorg–stod/invandrare–flykting.html?fbclid=IwAR1yd8aDPrXMAt-p4ccMaoThWamQGuJPLqOhKuyfV_r_Q99U9eEgSENPEo4#

2022-03-14 Kära medlems-församlingar

Europa står inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Redan nu har 2,5 miljoner människor flytt från Ukraina och FN har beräknat att totalt 4 – 5 miljoner människor kan vara på flykt inom några veckor. Migrationsverket bedömer att upp till 200 000 människor kan komma att söka sig till oss i Sverige på kort tid. (Under flyktingvågen 2015 kom totalt 163 000 människor till Sverige.)

Nu behöver vi som bor och lever i Örebro kraftsamla för att ta emot de flyktingar som söker sig hit. Redan idag finns ett hundratal flyktingar i Örebro och om trycket består så kommer mellan 4-500 flyktingar komma till oss inom en snar framtid. För att hjälpa dem så behövs bl a bostäder, kläder, hygienartiklar, mat, resurser och volontärer.

Örebros kristna råd har gett Örebro Stadsmission i uppdrag att samordna informationen mellan 27 olika församlingar i Örebro liksom att representera samma församlingar gentemot myndigheter, kommun och stat. Vi hoppas också kunna bidra till att det offentliga ser vilken insats kyrkan gör och verka för ett finansiellt stöd från det offentliga. ÖSM vill dock inte stå för någon operativ samordning. Då skulle vi bli en flaskhals och sakta ned era initiativ. Men om vi kan bidra till att vi alla har gemensam koll på vad som behövs och vem som gör vad så kan vi långt det är möjligt se till att vi kompletterar varandra.

På riksplan pågår just nu viktiga samtal mellan större aktörer som Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan gränser, Sveriges Stadsmissioner m fl. Målet är att fördela roller och foga samman civilsamhällets insatser med både myndigheter, stat och kommun. Vi vet redan nu att civilsamhället behöver ta ett stort ansvar om ett fungerande flyktingmottagande ska bli av.

Under den här veckan kommer vi att skapa en särskild maillista, hemsida och fb- grupp för utbyte mellan alla ingående församlingar. Vi återkommer snart med mer information om detta. Redan nu vore det bra om ni kan ange namn och kontaktuppgifter till den ni vill ska vara kontaktperson i de här frågorna framöver. Mejla detta till sofia.stromberg@orebrostadsmission.se

Allt gott, Fredrik

Fredrik Karlsson

Direktor

Örebro Stadsmission 019-31 31 01