Örebro Kristna Råd

Stadgar för Örebro kristna råd

Stadgar antagna av årsmötet 2022

§1 Inledning

Örebro kristna råd (ÖKR) är en gemenskap av kristna församlingar i Örebro som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden. I den heliga Andens kraft och enhet vill ÖKR fullfölja den gemensamma kallelsen att i ord och handling vittna om Guds rike och Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

§2 Syfte och uppgifter

ÖKR:s syfte är att i vårt mångkulturella samhälle vara ett uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna församlingar i gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande ekumeniskt organ i Örebro. ÖKR vill verka för religionsfrihet och tillsammans med församlingarna vara en god samhällsaktör och bidra till ett gott och hållbart samhälle för alla människor.

§3 Medlemskap

Medlemmar i ÖKR kan vara de kristna församlingar som delar bekännelsen i §1. Den församling som söker medlemskap ska ha varit verksam i Örebro under minst en tolvmånadsperiod och kunna lämna en skriftlig redogörelse för sin konfession och verksamhet. Beslut om medlemskap fattas vid årsmöte efter beredning av styrelsen.

De beslut som årsmötet eller styrelsen fattar gäller för medlemsförsamlingarna i den mån de själva väljer att bejaka dem.

§4 Årsmötets representanter

ÖKR:s högsta beslutande organ är årsmötet till vilken varje medlemsförsamling äger rätt att utse två representanter som då har rösträtt.
Årsmötet hålls senast under april. Årsmötet kan dessutom kallas till extra sammanträde då ÖKR:s styrelse så finner lämpligt eller minst tre medlemsförsamlingar så begär. Kallelse skall tillställas medlemsförsamlingarna senast två månader i förväg. Föredragningslista och handlingar inför årsmötet skall distribueras och finnas tillgängliga senast fyra veckor innan årsmötet.

§5 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

– Mötets öppnande och välkomnande av medlemmar och gäster – Val av presidium och övriga mötesfunktionärer
– Ställningstagande till årsmötets stadgeenliga utlysande
– Fastställande av föredragningslista

– Upprättande av röstlängd
– Presentation av årsredovisning för föregående verksamhetsår
– Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
– Fastställande av årsredovisning för föregående verksamhetsår
– Ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår – Inval av nya medlemsförsamlingar
– Val av ordförande för ett år
– Val av övriga styrelseledamöter
– Val av revisorer
– Val av valberedning
– Beslut om verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret
– Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret
– Behandling av skrivelser från styrelsen och inlämnade motioner
– Mötets avslutande
Motioner till årsmötet kan väckas av medlemsförsamlingarna. Motioner inlämnas till styrelsen senast den 15 januari.

§6 Årsmötets beslutsordning

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Val sker öppet om inte någon begär sluten omröstning.

§7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av rådets ordförande och ytterligare minst sex och högst tio ledamöter. Mandatperioden är två år och halva styrelsen väljs vid årsmötet varje år. I styrelsen bör finnas representanter för bredden av olika kyrkotraditioner som finns representerade i församlingarna i Örebro kristna råd.

Styrelsen skall
– Utse firmatecknare
– Leda ÖKR:s verksamhet utifrån den verksamhetsplan som fastställs av årsmötet
– Förvalta ÖKR:s tillgångar i enlighet med av årsmötet beslutad budget och andra beslut – Bereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet
– Avge underskriven årsredovisning till årsmötet
– Bereda och hantera frågor om medlemskap
– Företräda ÖKR i uttalanden och andra opinionsyttringar mellan årsmöten.

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär. Kallelse till styrelsesammanträde och eventuella underlag för de frågor där beslut ska fattas skall tillställas ledamöterna minst en vecka i förväg.
Styrelsen har sitt säte i Örebro.

§8 Styrelsens beslutsordning

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid beslut gäller enkel majoritet.

§9 Valberedning

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande och representera en bredd av församlingar. Mandatperioden är ett år. Valberedningen skall förbereda vid årsmötet förekommande val.

§10 Ekonomi

Rådets verksamhet finansieras genom årliga anslag från medlemsförsamlingarna samt genom gåvor, bidrag och andra inkomster. ÖKR:s räkenskapsår är kalenderår.

§11 Revision

Styrelsens förvaltning och ÖKR:s räkenskaper skall granskas av två revisorer. Mandatperioden är ett år. Efter verkställd granskning skall revisorerna upprätta revisionsberättelse med förslag gällande ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar skall godkännas med två tredjedelars majoritet vid ordinarie årsmöte.

§13 Upplösning

Upplösning av ÖKR kan ske endast efter lika lydande beslut av två på varandra följande årsmöten – varav ett är ordinarie årsmöte – med minst sex månaders mellanrum. Vid upplösning av ÖKR skall tillgångar och skulder fördelas enligt årsmötets beslut.


”Inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras
ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du,
fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall
världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett
mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är
ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall
världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har
älskat mig.”

(Joh 17:20-23)

”Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten:
en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett
och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud
och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och
finns i allt.”

(Ef 4:3-4)

”Såsom fadern har sänt mig sänder jag er!” 

Joh 20:21