2022 Verksamhetsberättelse

2022 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Örebro kristna råd år 2022

Inledning

Vi har ett uppdrag som kommer från Jesus Kristus, som ber om enhet i sitt avskedstal:

”Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.” (Joh 17:20-21)

I den andan startades för 53 år sedan Örebro Kristna Samarbetsråd (ÖKS). Det föddes ur Örebro predikantförbund (ÖPF) efter upplevelser av att församlingsärendena tog för mycket tid av det kollegiala brobyggandet. Dessa båda förbund fanns därefter parallellt ända tills ÖPF upphörde 2018. En önskan från ÖPF var att ÖKS skulle stärka relationerna och den kristna enheten mellan ledarna. Under årsmötet 2022 antogs styrelsens proposition för en namnändring: Örebro Kristna Samarbetsråd (ÖKS) blev Örebro kristna råd (ÖKR). Nya stadgar antogs också. Nu vill vi fortsätta verka för att stärka de kristna församlingarnas enhet och vara en gemensam röst i samhället och arbeta för att församlingarna i staden kan mötas och bli exempel för goda relationer. Med namnbyte av organisationen i mars 2022 följde även en ny logotyp med bild av en båt och en ny hemsida.

Det är en viktig utmaning framöver att försöka samla alla kristna församlingar till en gemenskap som verkar utifrån Jesu egen bön. Det är tillsammans som vi kan komma närmare Kristi fullhet. Vi är olika och behöver varandra. De flesta kyrkor i Örebro tillhör ÖKR men flera nya församlingar finns och ännu har inte alla anslutit sig till ÖKR.

En tillbakablick

Vid starten av 2022 ville alla glömma bort pandemin. Även om restriktionerna togs bort tidigt i februari var vi medvetna om försiktigheterna och det reglerade Covid-protokollet fortsatte att gälla.

I januari, v3, genomfördes den Ekumeniska böneveckan, med material från SKR, Sveriges kristna råd. Varje församling fick avgöra hur bönesamlingen skulle genomföras, digitalt eller fysiskt. Medlemmar av ÖKRs styrelse medverkade i de bönesamlingar som faktiskt genomfördes.

Med anledning av Rysslands angreppskrig på Ukraina inbjöds till en bönekväll i Immanuelskyrkan den 27 februari.

Världsböndagen ställdes in detta år. Den firas annars första fredagen i mars varje år.

37 personer representerande en majoritet av medlemsförsamlingarna deltog i årsmötet den 10 mars i Adventkyrkan. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar fick vi lyssna till Jan Eckerdal, teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd, som höll ett föredrag med rubriken Kyrkorna tillsammans: Historiska och nutida perspektiv på kyrkornas gemenskap i Sverige. Före årsmötet gjorde Sveriges kristna råds kommunikatör Wilhelm Blixt ett reportage om lokalekumeniken i Örebro med medverkan från några präster och pastorer från Örebro, se https://www.skr.org/generositet-ordet-som-praglar-ekumeniken-i-orebro/

Vi hade glädjen av att få fira påskdagen, 17 april, på Stortorget med ca 200 deltagare, ingen kollekt togs upp.  Sommarens gudstjänst i Stadsparken, den 14 augusti, firades med kring tusen deltagare. Kollekten till ÖKRs arbete med Bibeläventyret uppgick till 46.511 kr. Styrelseledamöter har i samarbete med församlingsrepresentanter planerat gudstjänsterna.

Under våren och hösten hölls två samlingar kring diakoni i Örebro med deltagande från olika kyrkor och Örebro stadsmission, den 29 mars och den 20 oktober. Dessa tematräffar började på initiativ av Betaniakyrkan som efterlyste ett brett samtal om hur våra församlingar möter människor i utsatthet. Samtalet om utsatthet i Örebro, fattigdom och flyktingsituation med anledning av kriget i Ukraina har fortsatt. Stadsmissionen samordnar informationsutbytet mellan församlingarna i stan för ÖKR kring Ukraina flyktingarna.

Pilgrim i stan genomfördes i år under två helger, 17 – 19 juni samt 16 – 18 september med ÖKR som medarrangör. Betlehemskyrkan och Längbro församling var värdar i år.

Två gånger under året genomfördes en uppskattad frukostsamling för präster och pastorer, den 28 april i Betelkyrkan och den 8 september i Kyrkans hus.

En arbetsgrupp i styrelsen arbetar med att kartlägga och kontakta nya församlingar i stan och informera om ÖKR och inbjuda till medlemskap.

Projekt som fick ekonomiskt stöd av ÖKS

 • Biblar på häktet – Häktespräster och häktespastorer delar ut 60 biblar varje år, för 2021, bidrog ÖKR med 2 500 kr som kom att belasta 2022 budget.
 • Utdelning av biblar i samband med Bön för Örebro, 2 050 kr.
 • En ikon överlämnades till nya Immanuelkyrkan under invigningen, ÖKS bidrog med drygt 2000 kr och resten betalades av några församlingar i Örebro.
 • ”Minns du sången” genomfördes av Strängmusikgruppen i Stadsparken 12 juni kl 15 med ÖKR som medarrangör. ÖKR tog kostnaden för hyran av scenen i Stadsparken.
 • Pilgrim i stan arrangerades med ÖKR som medarrangör. 4 000 kr
 • Gudstjänst i Stadsparken 14 augusti. Predikant: Anna Lena Evehäll, musik: Joakim Arenius, mötesledare: Björn Cedersjö.

Mer om ekonomifrågor se ekonomisk rapport

Andra projekt och arrangemang

ÖKR som en viktig samhällsaktör fortsätter att följa och bidrar med relevant information till församlingarna om viktiga projekt och arrangemang inom och för ÖKR verksamhetsområden: 

 • Vi ser vikten av att hålla kontakt med sjukhuskyrkan, universitetsarbetet, häktes- och fängelsearbetet med flera andra ekumeniska organisationer och initiativ.
 • ÖKR är representerad i Örebro kommuns interreligiösa och interkulturella råd.
 • ÖKR har deltagit i olika samhällsaktiviteter som Mänskliga rättighetsdagarna under hösten.
 • ÖKR nätverkade också i civilsamhället kring de demonstrationer och Koranbränning som Rasmus Paludan från Stram kurs genomförde i Örebro. Flera representanter från församlingar i stan närvarade vid polisens samlingar och som ”goda krafter” vid flera tillfällen. 
 • Förra året fördes samtal med politiker angående förändringar av de kommunala föreningsbidragen. I år skrev vi brev samt en artikel i NA (bifogas) med resultat att kommunen inte särbehandlar föreningar med religiös inriktning. 
 • Det planeras en utbildning om våld i nära relationer till våren 2023 med kvinnohuset för ledare av verksamheter.

Övrigt

Ett informationsbrev skickade ut regelbundet med aktuell information. Uppmaningen ges till församlingarna att förmedla budskap, dela ekumenisk information, publicera ÖKR och SKR adresser och olika evenemang. Facebooksidan, hemsidan och infobrevet administreras av ordförande Björn Cedersjö och har utvecklats under åren i ny form.

Styrelsen

Till styrelse valdes i årsmötet 2022 följande personer: Björn Cedersjö, ordförande (Immanuelskyrkan), Ingeborg Stenström (Katolska kyrkan), Franck Mahoro (Katolska kyrkan), Emad Lahdo (Mariakyrkan), Majlis Morhed Hultvall (Betlehemskyrkan), Åsa Nausner (Svenska kyrkan), Angelina Backman (Svenska kyrkan) och Kerstin Östlin (Betelkyrkan). Ingeborg Stenström avgick efter en kort tid och i stället adjungerades Déborah Johansson (Katolska kyrkan) från april 2022. Michael Barsom (Mariakyrkan) har också varit adjungerad från april 2022 och ersatt Emad Lahdo som inte deltagit.

Övriga funktionärer som inte är ordinarie styrelseledamöter är kassörerna David Lennermark och Anders Borg från Örebro pastorat.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit nio protokollförda sammanträden. Inriktningen har varit att vara en arbetande styrelse. ÖKRs styrelsemöten har varit digitala eller fysiska på plats hos olika församlingar. I samband med några styrelsemöten har man mött församlingens präst/pastor och fått information om den församling där sammanträdet hölls.

Årsmötet planeras till tisdagen 7 mars 2023 kl.18.30-20.30 i nya Immanuelskyrkan.